+31 6 45850747

info@uslugiksiegowe.nl

Procedura reklamacji

 

 1. Cel i zakres procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

 1. Opis postępowania

2.1. Przebieg procesu reklamacji

 1. Zarejestrowanie reklamacji zgłoszonej w terminie w formie pisemnej przesłanej pocztą tradycyjną na formularzu dostępnym na stronie internetowej uslugiksiegowe.nl.
 2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym
 3. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
 4. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
 5. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym
 6. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
 7. Nieuznanie reklamacji
 8. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
 9. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
 10. Brak akceptacji i przekazanie sprawy
 11. Przeanalizowanie dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji
 12. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty
 13. Zamknięcie procesu reklamacji
 14. Podjęcie działań korygujących

2.2. Terminy

 1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zamówionych towarów w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania produktów.
 2. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Argo w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez klienta.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 1. nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
 2. adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
 3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
 4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
 5. oczekiwania Zamawiającego wobec Argo

4. Reklamacje nalezy wysyłać na adres: info@uslugiksiegowe.nl