+31 6 45850747

info@uslugiksiegowe.nl

Ogólne Warunki Współpracy

 

Ostatnia aktualizacja: 22-03-2021

 1. Wprowadzenie

Witamy w Argo („Firma”, „my”, „nasz”, „nas”)!
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy („Warunki”) regulują korzystanie z naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://uslugiksiegowe.nl/ (łącznie lub indywidualnie „Serwis”) obsługiwanej przez Argo.
Nasza Polityka prywatności również reguluje korzystanie z naszego Serwisu i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i ujawniamy informacje, będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej.
Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę Prywatności („Umowy”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał i zrozumiał warunki Umów i zgadza się być nimi związany.
Jeśli nie zgadzasz się z (lub nie możesz być związany) Umowami, nie możesz korzystać z Serwisu. Poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@uslugiksiegowe.nl, abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Serwisu lub z niego korzystać.

 1. Komunikacja

Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na subskrybowanie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas części lub wszystkich wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając wiadomość e-mail na info@uslugiksiegowe.nl.

 1. Zakupy

Jeśli użytkownik chce zakupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Serwisu („Zakup”), może zostać poproszony o podanie pewnych informacji istotnych dla Zakupu, w tym między innymi numeru karty kredytowej lub debetowej, daty ważności karty, adresu rozliczeniowego i informacji o wysyłce.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z dowolnej karty lub innych metod płatności w związku z zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarcza, są prawdziwe, poprawne i kompletne.
Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, udzielasz nam prawa do przekazywania tym stronom trzecim informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z między innymi następujących przyczyn: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

 1. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, zastosowanie mają zasady promocji.

 1. Treść

Treści znalezione w lub poprzez Serwis są własnością Argo lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, pobierać, publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub osobistych, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

 1. Dozwolone zastosowania

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu:

0.1. W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe lub regulacje.
0.2. W celu przesyłania lub nabywania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „listów łańcuchowych”, „spamu” lub innych podobnych nagabywania.
0.3. W celu podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
0.4. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych osób lub jest w jakikolwiek sposób nielegalny lub szkodliwy, lub pozostaje w związku z jakimkolwiek nielegalnym lub szkodliwym celem lub działalnością.
0.5. Angażowanie się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie z Serwisu lub które, zgodnie z Naszymi ustaleniami, mogą zaszkodzić lub urazić Firmę lub użytkowników Serwisu lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się:

0.1. Nie korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub zakłócić Korzystanie z Serwisu przez inne strony lub zakłócać korzystanie z Serwisu przez inne strony, w tym zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Serwisu.
0.2. Nie używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków, aby uzyskać dostęp do Serwisu w dowolnym celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Serwisie.
0.3. Nie monitorować lub kopiować jakichkolwiek materiałów w Serwisie lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
0.4. Nie używać dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.
0.5. Nie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie niebezpieczne.
0.6. Nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkodzenia lub zakłócania jakichkolwiek części Serwisu, serwera, na którym Serwis jest przechowywany, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Serwisem.
0.7. Nie atakować Serwisu za pośrednictwem ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
0.8. Nie podejmować wszelkich działań, które mogą zaszkodzić lub sfałszować rating Firmy.
0.9. Nie próbować zakłócać prawidłowego działania Serwisu w żaden inny sposób.

 1. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych Usługodawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszego Serwisu.

 1. Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), w tym narzędzia i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Argo i jej licencjodawców. Serwis jest chroniony prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami obowiązującymi w innych krajach. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Argo.

 1. Raportowanie błędów i opinie

Użytkownik może przekazywać nam bezpośrednio na adres info@uslugiksiegowe.nl lub za pośrednictwem witryn i narzędzi stron trzecich wraz z informacjami i opiniami dotyczącymi błędów, sugestie dotyczące ulepszeń, pomysły, problemy, skargi i inne kwestie związane z naszym Serwisem („Opinie”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) nie będzie przechowywać, nabywać ani dochodzić żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw, tytułów lub udziałów w ramach Opinii; (ii) Spółka może mieć pomysły rozwojowe podobne do Opinii; (iii) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani informacji zastrzeżonych od Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (iv) Spółka nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii. W przypadku, gdy przeniesienie własności do Opinii nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, użytkownik udziela Firmie i jej podmiotom powiązanym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnego, bezpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu, nieograniczonego i wieczystego prawa do użytkowania (w tym kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, rozpowszechniania i komercjalizacji) Opinii w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu.

 1. Łącza do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Argo.
Argo nie ponosi odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług osób trzecich. Nie gwarantujemy oferty żadnej z tych podmiotów/osób fizycznych ani ich stron internetowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług osób trzecich.
Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z usług i polityką prywatności odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

 1. Zrzeczenie się gwarancji

Usługi są świadczone przez firmę na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania ich usług lub informacji, treści lub materiałów w nich zawartych. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z tych usług, ich treści oraz wszelkich usług lub przedmiotów uzyskanych od nas odbywa się na jego wyłączne ryzyko.
Ani firma, ani żadna osoba związana z firmą nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, dokładności lub dostępności usług. Nie ograniczając powyższego, ani firma, ani nikt związany z firmą nie oświadcza ani nie gwarantuje, że usługi, ich treść lub jakiekolwiek usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem usług będą dokładne, wiarygodne, wolne od błędów lub nieprzerwane, że wady zostaną skorygowane, że usługi lub serwer, który je udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników lub że usługi lub jakiekolwiek usługi lub przedmioty uzyskane za pośrednictwem usług w inny sposób spełnią Twoje potrzeby lub oczekiwania.
Spółka niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw i przydatności do określonego celu.
Powyższe nie ma wpływu na gwarancje, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, jeśli istnieje odpowiedzialność stwierdzona przez firmę, będzie ona ograniczona do kwoty zapłaconej za produkty i/lub usługi i w żadnym wypadku nie będzie żadnych szkód wtórnych lub karnych.

 1. Właściwość prawna

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Niderlandów.
Nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy dotyczącej naszego Serwisu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, zawarte w odniesieniu do Serwisu.

 1. Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszego Serwisu oraz wszelkich usług lub materiałów, które świadczymy za pośrednictwem Serwisu, według własnego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Serwisu jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć użytkownikom dostęp do niektórych części Serwisu lub całego Serwisu.

 1. Zmiany warunków

Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, poprzez publikację zmienionych warunków na tej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków.
Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że często sprawdzasz tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.
Uzyskując dostęp do naszego Serwisu i korzystając z niego po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Serwisu.

 1. Potwierdzenie

Korzystając z Serwisu lub innych świadczonych przez nas usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i zgadza się być nimi związany.

 1. Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesłanie opinii, komentarzy, próśb o pomoc techniczną na adres e-mail: info@uslugiksiegowe.nl.